Home Prashant Kishor ‘BJP Agent’, Says Nitish Kumar’s Party, ‘No Offer Made To Him’ Prashant Kishor 'BJP Agent', Says Nitish Kumar's Party, 'No Offer

Prashant Kishor ‘BJP Agent’, Says Nitish Kumar’s Party, ‘No Offer

Prashant Kishor 'BJP Agent', Says Nitish Kumar's Party, 'No Offer Made To Him'